Čtyřkolka Polaris RZR 170

Bezpečnostní pokyny :

     Vozidlo může řídit dospělá osoba, nebo osoba starší 12 let v doprovodu dospělé osoby nebo instruktora. Spolujezdec musí být starší 12 let, při jízdě se musí držet madel a chodidla mít položené na podlaze. Vozidlo je určeno maximálně pro jednoho spolujezdce. Je nutné dodržovat, aby mezi vrchem helmy účastníka a stropem kabiny nebo rámu nebylo méně než 5 cm.   

     Řidič i spolujezdec musí mít helmu a řádně zapnuté bezpečnostní pásy. Při jízdě používejte boční sítě a chrániče.

     Řidič je povinen přizpůsobit rychlost jízdy svým zkušenostem, terénu a typu vozidla.

Účastníkům je zakázáno požívat před jízdou a během jízdy alkoholické nápoje a jiné návykové látky.

     Je zakázáno prudce točit volantem, jezdit ve svazích,dělat smyky, skoky a jiné kaskadérské prvky.

Práva a povinnosti provozovatele :

     Provozovatel je povinen seznámit zákazníka s provozním a půjčovním řádem. Zákazníkem je vždy osoba starší 18-ti let, která si vozidlo půjčuje.

     Provozovatel je povinen zákazníkovi zapůjčené vozidlo předat v řádném technickém stavu a  seznámit ho s obsluhou zapůjčeného vozidla.

     Provozovatel je povinen dbát na dodržování bezpečnosti.

     Provozovatel seznámí zákazníka s místem, které je vyhrazeno pro jízdu vozidlem. Důrazně upozorňujeme zákazníky, že pozemek určený pro jízdu vozidlem se nachází mimo oplocený  areál a z tohoto důvodu není možné zamezit vstupu cizích osob popř. zvířat na tento  pozemek. Vstup na dráhu je povolen pouze se souhlasem obsluhujícího personálu.

     Provozovatel je povinen dbát, aby nedošlo k přetěžování vozidla. Maximální zatížení je 136 kg.

     Provozovatel upozornil návštěvníky na nebezpečí vzniku majetkové i nemajetkové škody. Každé poškození vozidla, jakákoliv nehoda a odcizení vozidla musí být nahlášeno provozovateli. Vozidla nejsou havarijně pojištěna. Veškeré škody, které zákazník způsobí, uhradí provozovateli do maximálně  14 dnů od škodní události na účet pronajímatele nebo v hotovosti. O poškození sepíše provozovatel neodkladně protokol, který podepíše provozovatel i zákazník.

     V případě porušení půjčovního řádu zákazníkem je možno vozidlo okamžitě odebrat bez náhrady a předchozího upozornění, s čímž zákazník souhlasí. A současně zákazník hradí veškeré případné  škody a náklady.

    Všechna vozidla jsou vybavena vyhledávačem GPS proti odcizení. V případě odcizení vozidla zákazníkem tento hradí veškeré náklady spojené s vyhledáváním vozidla.

Práva a povinnosti zákazníka:

     Zákazník a osoby, které se účastní atrakce jsou  povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu. Zejména dbát o bezpečnost svou a  ostatních účastníků.

     Zákazník je povinen vrátit vozidlo ve stejném stavu, jak je převzal. V případě poškození je  zákazník povinen zaplatit vzniklou škodu.  Zákazník je odpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušením podmínek půjčovny. 

V případě defektu nebo proražení pneumatiky hradí škodu zákazník dle ceníku.

Závěrečné ustanovení:

     Veškeré škody na zdraví a majetku zákazníka, jakož i třetích osob, vzniklé v souvislosti se  zapůjčenou věcí  jdou k tíži zákazníka.

     Před zapůjčením stroje je zákazník povinen předložit průkaz totožnosti, zaplatit za půjčení  vozidla a podepsat prohlášení, že se seznámil s provozním a půjčovním řádem a souhlasí s jeho podmínkami. Zákazník souhlasí se zpracováváním osobních údajů pro účely zapůjčení vozidla.

     Osobní údaje budou zpracovávány dle Nařízení GDPR a archivovány po dobu nezbytně nutnou.

   

 

V Otrokovicích dne 1.5.2020                         

 Ing. Jan Páleník

                                                                         jednatel společnosti

 

Důležitá telefonní čísla:

 

HASIČI 150 – POLICIE 158 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

TÍSŇOVÉ  VOLÁNÍ/SOS   112 

 

 

Lanáček Otrokovice

Mánesova 1916
765 02 Otrokovice
Telefon :  +420 773 756 103
                   +420 702 204 913
 
Dětské lanové centrum najdete hned vedle městského koupaliště na "Bahňáku". Návštěvníci dětského centra mohou využít naše parkoviště.
Pokud využijete pro návštěvu spojení MHD, tak můžete vystoupit na zastávce Zahradní nebo Štěrkoviště. Z obou zastávek je to do našeho lanového centra téměř stejně daleko.

Kontakt

EKOREGIONAL, s.r.o. tř. Tomáše Bati 1661
76502 Otrokovice

IČ: 60716932 DIČ: CZ60716932
+420 773 756 103
+420 702 204 913
info@lanacek-otrokovice.cz